Lětna protyka

NadTakT – „Dziwadło dze rejowac“

Rejowanskodźiwadłowy festiwal – workshops
„NadTakt-dźiwadło dźe rejować“ poskići nimo napjateje prezentacije młodych rejowanskich amaterskich
ansamblow tež workshopy za zajimowane/ych talentowane/ych rejowarki/jow z Němskeje a Pólskeje. We
workshopach wuknu a nadźěłaja sej wobdźělerki/jo z wobłukow breakdance, house, hiphop a contemporary
choreografije a prezentuja je w krótkim jewišćowym kruchu pod temje „Měr”.
Datum / Čas: 04.-07.01.2018
Městnosć: Steinhaus e.V., Steinstr. 37, 02625 Bautzen
Wopyt worshopa je darmotny. Přizjewjenje je trěbne.
www.steinhaus-bautzen.de

 

Wot Merseburga (1013) do Budyšina (1018). Budyski mer a jeho historiski
kontekst

mjezynarodna konferenca
W srjedźišću dwudnjowskeje konferency steja historiske wobstejnosće Budyskeho měra. 15 wědomostnicow
a wědomostnikow z Němskeje, Pólskeje a Čěskeje budu ze stawizniskich a archeologiskich perspektiwow
politiske, towaršnostne a kulturelne wuwiće we Łužicy, Pólskej, Čěskeje a němsko-romskim
mócnarstwje w zažnym 11. lětstotku rozpowědać. Budyski měr z lěta 1018 steji dźensa symbolisce za połne,
wuměnjate poćahowe stawizny mjez Němskej a Pólskej. Zdobom rysuje wosebitu mostowu funkciju, kotraž
so dwurěčnej Łužicy w němsko-pólskim poćahu hižo tysac lět wopokaza.
Datum / Čas: 30.-31.01.2018
Městnosć: Dźiwadło na Hrodźe, mała žurla
Zastup je darmotny, přizjewjenje je trěbne.
www.serbski-institut.de

 

Europske leto kulturneho herbstwa 2018. Budyski mer w lece 1018.

Zazbehowe zarjadowanje e letnym programje
Wšitcy wobdźěleni akterojo projektoweje skupiny „1000 lět Budyski měr“ zahaja zhromadnje projektowe lěto ze swjedźenskim zarjadowanjom. Nimo swjedźenskich rěčnikow dožiwimy tež hudźbne a wuměłske přinoški.
Datum / Čas: 30.01.2018 / 18:00
Městnosć: Dźiwadło na Hrodźe, mała žurla
Zastup je darmotny, přizjewjenje je trěbne.
www.friedevonbautzen.eu

 

27. Bunter Sorbischer Ostereiermarkt und Ausstellung „Schönstes Sorbisches Osterei“

swjedźeń
Nimo dožiwjenja a nawuknjenja serbskich jutrownojejkacych debjenskich technikow mytuje so „Najrjeńše
serbske jutrowne jejko“ w Serbskim domje. Hodźa so nazhonjenja wuměnić, štož techniku, graty a dalše
pomocy nastupa.
Datum / Čas: 24.-25.02.2018 / cyły dźeń
Městnosć: Spěchowanski kruh serbskeho ludoweho wuměłstwa z.t., Postplatz 2, Budyšin
Zastup je darmotny.
www.sorben.com

 

Dzen archiwow „Demokratija a prawa stacanow“

Kóžde druhe lěto ma so na Dnju archiwow w Němskej zjawnosć wosebje z wšelakorymi towaršnostnymi nadawkami archiwow zeznajomić. Lětsa steji tutón dźeń pod motom ”Demokratija a prawa staćanow”
Datum / Čas: 03.03.2018 / 14:00 – 18:00
Městnosć: Zwjazk archiwow Budyšin, Schlossstraße 10, 02625 Budyšin
Zastup je darmotny.
www.archivverbund-bautzen.de

 

Jutry w Budyšinje

swjedźeń swjatk
Tradicionalny němsko-serbski jutrowny swjedźeń pokaza w Budyšinje wosebje wjele a pisane nałožki. Hižo pjeć tydźeń do jutrow pokazaja wuměłcy na kóncach tydźenja wšelakore techniki debjenja jutrownych jejkow. Lubowarjo a zběraćeljo tajkich wudźěłkow so tam zetkaja. Na jutrowničce dožiwimy křižerjow kaž tež wiki a walkowanje jejkow na Hrodźišku.
Datum / Čas: 30.03.-02.04.2018
Městnosć: Budyšin & wokolina
Zastup je darmotny.
www.bautzen.de

 

Letnemu projektej „1000 let Budyski mer“ (DIE/KUNST/EUROPA)

Nowinarska konferenca
W nowinarskej konferency informuje so zjawnosć wo přepodaću Myta „DIE/KUNST/EUROPA“. Centralne ramikowe wuměnjenjaza přepodaća myta so předstaja, mjez druhim kriterije hódnoćenja, patronat a suma pjenjez.
Datum / Čas: 24.04.2018 / 10:00
Městnosć: Měšćanske zarjadnistwo Budyšin, Mjasne wiki 1, 02625 Budyšin
Přeprošenja so wudźěla.
www.bautzen.de

 

Rozbudzenosc: Finale pod kategoriji „WÒCKO”

Wubedzowanje talentow wokrjesneje nalutowarnje Budyšin pod temu „Mer je..:“
W finalowej kategoriji „Wóčko“ tutoho dorostoweho wubědźowanja 2018 prezentuja wobdźělnicy swójske přinoški na polu filma, animacije, fotografije, molerstwa a skulpturow k temje „Měr je …”
Datum / Čas: 28.04.2018
Městnosć: Steinhaus Budyšin, Steinstraße 37, 02625 Budyšin
Zastup je darmotny.
www.lampenfieber-bautzen.de

 

„Majówka – rócnica schwalenja Wustawy Pólskeje

…wjace nazhonic wo pólskich stawiznach a tradicijach
Kóžde lěto woswjeći pólski lud swjedźeń „Majówka“. Na swjedźenskim zarjadowanju z hudźbnym wobrubjenjom wot pólskehop partnerskeho wokrjesa Boleslawiec je tež krótki přednošk k temje „ Wustawa z lěta 1791 a jeje wuznam za Europu”
Datum / Čas: 03.05.2018 / 18:00
Městnosć: Steinhaus Budyšin, Steinstraße 37, 02625 Budyšin
Zastup je darmotny.
www.lra-bautzen.de

 

Swajzba – Błótowske powescowe nocy

Open air spektakl
Dožiwće wjeršk kulturnych předstajenjow tutoho lěta! Błótowska powěsćowa nóc je fulminantny spektakl pod hołym njebjom, w kotrymž so zwjazuja stawiznički, nałožki a powěsće błótowskich Serbow w hudźbnych a rejwanych scenach před impozantnej přirodnej kulisu, kiž Was cyle wěsće sobu storhnje. Błótowska powěsćowa nóc so z impozantnym wohnjostrojom nad Bismarckowej wěžu zakónči. Dajće sej tutón wosebity wjeršk našich předstajenjow lubić a skazajće sej hižo nětko swoje zastupne lisćiki.
Datum / Čas: 19.-21.05.2018 / 19:00 – 22:00
Městnosć: Bismarckowa wěža, 03096 Bórkowy (Błóta)
Zastup: so zběra
www.burgimspreewald.de

 

1016. Budyske naleco

měsćanski swjedźeń
Tradicionelny měsćanski swjedźeń poskići pisany kulturny program na wjacorych městnach z rjemjeslniskimi
wikami, wikami ze starymi wěcami, dźiwadłom na hasach, live-hudźbu, dźěćacym swjedźenjom,gastronomiju a.dr..
Datum / Čas: 25.-27.05.2018 / cyłodnjowsce
Městnosć: Budyšin – Mjasowe wiki, Hłowne torhošćo, Bohata hasa, Žitne wiki, Butrowe wiki, 02625 Budyšin
Zastup je darmotny.
www.bautzen.de

 

Zapokazanje „Namesta partnerskich mestow“

Swjatočny akt
Na něhdyšej ležownosći suknjernje podaja w přichodźe pokazowace tafle informacije k partnerskim
městam Budyšina. W ramiku Budyskeho nalěća zapokazaja so 26. meje popołdnju wotpowědne tafle a
„Naměsto partnerskich městow“ w swjatočnosći zhromadnje z hosćimi z tu- a wukraja.
Datum / Čas: 26.05.2018 / 16:00
Něhdyša ležownosć suknjernje, Młynska hasa, 02625 Budyšin
Zastup je darmotny.
www.bautzen.de

 

Hudzbny program pod temu „1000 let Budyski mer” w ramiku 1016. Budyskeho naleca

měsćanski swjedźeń
W ramiku Budyskeho nalěća 2018 prezentuje projektna skupina pisane přinoški k temje „ Měr je ..” na jewišću Žitnych wikow. W třoch startuje finale wubědźowanja „Rozbudźenosć” w kategoriji „Wucho”. W pjećich słyšićemuzikalny přinošk Wokrjesneje hudźbneje šule Budyšin. W sedmich prezentuje so dorost z
Jeleneje Góry a Heidelberga.
Datum / Čas: 26.05.2018 / 15:00 – 24:00
Žitne wiki Budyšin, wulke jewišćo, Kornmarkt, 02625 Budyšin
Zastup je darmotny.
www.bautzen.de

 

Rozbudzenosc: finale w kategoriji „Wucho”

Wubedzowanje talentow wokrjesneje nalutowarnje Budyšin pod temu „Mer je..:“
W finalnej kategorij „Wucho“ prezentuja wobdźělnicy jich rezultaty, su to solistiske přinoški abo přinoški skupin k temje „Měr je …“
Datum / Čas: 26.05.2018 / 15:00 – 17:00
Žitne wiki Budyšin, wulke jewišćo, Kornmarkt, 02625 Budyšin
Zastup je darmotny.
www.steinhaus-bautzen.de

 

Rozbudzenosc: Finalnej kategoriji „Ruka a stopa“a „Huba a słowo”

Wubedzowanje talentow wokrjesneje nalutowarnje Budyšin pod temu „Mer je..:“
W finalnymaj j kategorjomaj „ Huba a słowo” kaž tež „Ruka a stopa“ tutoho dorostoweho wubědźowanja 2018 prezentuja wobdźělnicy swójske přinoški k temje „Měr je …”
Datum / Čas: 02.06.2018 / 15:00
Němsko-Serbske ludowe dźiwadło, hłowne twarjenje, Seminarstraße 12, 02625 Budyšin
Zastup je darmotny.
www.steinhaus-bautzen.de

 

Dołha nóc kultury

Swjedźeń
Muzeje wotewrja mjez 18.00 hodź. a 24.00 hodź. durje.z wjele přidatnymi wosebitymi poskitkami. Zastup płaći za wšitke zarjadnišća.
Datum / Čas: 09.06.2018 / 18:00 – 14:00
02625 Budyšin
Zastup
płaći za wšitke zarjadnišća.
www.bautzen.de

 

Nowinarska konferenca k spocatkej projekta

Nowinarska konferenca
Nowinarska konferenca wužiwa składnosć wróćozhladować na prěnju połojcu běžneho projekta a podać wuhlady na druhu połojcu.
Datum / Čas: 14.06.2018 / 10:00
Měsćanski zarjad Budyšin, Fleischmarkt 1, 02625 Budyšin
K zarjadowanju so přeprosy.
www.bautzen.de

 

23. Budyske letnje dziwadło „Olsenowa cwólba wotzbehnje“

Open Air Theater
„Olsenowa cwólba wotzběhnje“ je spektakel pod hołym njebjom na Hrodźe. Stajne wutoru w 21.30 hodź. wotměwaja so Budyske filmowe nocy
Datum / Čas: 14.06.-22.07.2018 / Prosymy hladać hrajny plan
dwór Budyskeho Hrodu, 02625 Budyšin
K zarjadowanju so přeprosy.
www.theater-bautzen.de

 

Move Together

dwutydzenski nemsko-pólski workshop na polu hudzby, dziwadła a reje
Dwutydźenske intenziwne zetkanja a wuměny pohonjuja k wosebitym rezultatam mjezynarodneje pólsko-němskeje wzajomnosće. Hodźinski kruch k temje “Měr“ z 20 akterami je nastał.
Datum / Čas: 02.-15.07.2018
Jeleniogórskie Centrum Kultury, ulica 1-ego maja 60, 58-500 Jelenia Góra
Wobdźělenje je darmotnje. Přizjewić ma so.
www.steinhaus-bautzen.de

 

Move Together

Prezentacija wusledkow dwutydzenskeho nemsko-pólskeho workshopa
Dwutydźenske intenziwne zetkanja a wuměny pohonjuja k wosebitym rezultatam mjezynarodneje pólsko-němskeje wzajomnosće. Hodźinski kruch k temje “Měr“ z 20 akterami je nastał. Wuslědki so nětko prezentuje.
Datum / Čas: 14.07.2018 / 19:00
Jeleniogórskie Centrum Kultury, ulica 1-ego maja 60, 58-500 Jelenia Góra
Zastup je darmotny.
www.steinhaus-bautzen.de

 

Łužiske hudzbne leco wotewrjenski koncert ”Nadzija stajnje: Stajnje”

Wójna, smjerc a žadosc za merom. 1018-2018. 1000 let Budyski mer
Dresdner Kammerchor, Sinfonetta Dresden, Hans-Christoph Rademann (Leitung) Gespielt werden Werke von Heinrich Schütz, Andreas Hammerschmidt, Melchior Franck, Franck Bridge, Béla Bartók, Arnold Schönberg, Giya Kancheli und Arvo Pärt.
Datum / Čas: 20.07.2018 / 20:00
Tachantska cyrkej Budyšin, An der Petrikirche 1, 02625 Budyšin
předpředań: 10 Euro wječorna kasa: 20 Euro (normalnje) / 15 Euro (znižene)
www.lausitzer-musiksommer.de

 

Łužiske hudzbne leco: koncert “Spožc nam mer”

Triptychon za dwoje wulke pišcele
Na pišćelomaj Tachantskeje cyrkwje zaklinča kruchi za pišćeli, mjez druhim tež 10. nowotwórba, nastata za Łužiske hudźbne nalěćo z pjera młodeho Budyšana Feliksa Bräuera.
Datum / Čas: 28.07.2018 / 17:15
Tachantska cyrkej Budyšin, An der Petrikirche 1, 02625 Budyšin
Zastup je darmotny.
www.lausitzer-musiksommer.de

 

Historiska inscenacija k Budyskemu merej leta 1018

Srjedzowekne žiwjenje w casu Budyskeho mera 1018
Pokaza so historiska inscenacija kwasa Bolesława Chrobreho I. z Odu z Mišnja, dźowku Heintricha II.
Datum / Čas: 01.09.2018 / 09:00 – 18:00
Dwór Budyskeho Hrodu | 02625 Budyšin
Zastup: so zběra.
www.bautzenerleben.de

 

Dzen wotewrjeneho pomnika

Twarske pomniki, kotrež hewak za publikum wotewrjene njejsu, móžemy 9.9.2018 sej wobhladać.
Datum / Čas: 09.09.2018 / cyły dźeń
Budyšin, 02625 Budyšin
Zastup je darmotny.
www.bautzen.de

 

Nazymske spewanje chorow

koncert
Łužiske chóry spěwaja na wšelakich městnach Budyšina.
Datum / Čas: 15.09.2018 / 11:00 – 17:00
wšelakore městnosće města Budyšin, 02625 Budyšin
Zastup je darmotny.
www.bautzen.de

 

Mjezykulturne tydzenje w Budyskim wokrjesu. Wšelakorosc zwjazuje.

swjedźenje, seminary, kultura
Mjezykulturne tydźenje su z lěta 2010 lětny wjeršk we wokrjesu Budyšin. Wjele towarstwow, iniciatiwow so spleča wokolo tutych tydźenjow.
Datum / Čas: 23.09.-07.10.2018
wokrjes Budyšin, 02625 Budyšin
Zastup je darmotny.
www.landkreis-bautzen.de/ikw

 

Frank Martin – „In terra pax“ – cyrkwinski koncert

koncert
W lěće 1944 dósta Frank Martin wot radija Genf nadawk, chórowu sadźbu napisać, kotraž so bjezposrědnje po zakónčenju Druheje swětoweje wójny hodźi wusyłać. Nasta štyrisadźbowa twórba na teksty z biblije. Za komponistu su słowa Chrysta zwjazowace: zo bjez wodaća žadyn prawy měr zaćahnyć njemóže.
Datum / Čas: 23.09.2018 / 18:00
Tachantska cyrkej Budyšin, An der Petrikirche 1, 02625 Budyšin
Zastup je darmotny.
www.st-petri-bautzen.de

 

„Naša Hanka w´ wěncu steji“

Kwasne parlički
Wopytowar dožiwi štyri serbske kwasy z kwasnymi nałožkami rozdźělnych regionow Łužicy z jich specifiskimi elementami a drastami. Chór, balet a orchester SLA prezentuja typisku hudźbu, ludowe spěwy a reje z wonych regionow. Na přeće serwěruja so kulinariske speciality z Łužicy, kotrež so na kwasach podawaja.
Datum / Čas: 29.09.2018 / 18:00 – 20:00
Serbski ludowy ansambl, Äußere Lauenstraße 2, 02625 Budyšin
Zastup: so zběra
www.sne-bautzen.de

 

Konferenca Hornjołužiskeho towarstwa wedomoscow

Cezury Hornjołužiskeje wustawy: 1018-1268-2008-2018
W lěće 2018 woswjećimy wjacore róčnicy, kiž su cezury w procesu wutworjenja Hornjołužiskeje wustawy. Refenća z tu – a wukraja zbliža so tutej tematice z wšelakorich aspektow a wudźěłaja z tym sej wustawopolitiske a prawniske wosebitosće a jónkróčnosće Hornjeje Łužicy. Jako wukónc a zdobom wjeršk zarjadowanja sćěhuje ekskursija k wupytanym wažnym městnosćam w měsće samym a we wokolinje Budyšina.
Datum / Čas: 01.-03.11.2018 / cyłdnjowsce
Steinhaus e.V., Steinstraße 37, 02625 Budyšin
www.olgdw.de

 

Nowinarska konferenca

Tydźeń do spožčenja Myta „DIE/KUNST/EUROPA“ so nadrobnje informuje wo myće a swjedźenskim akće.
Datum / Čas: 07.11.2018 / 10:00
Měsćanske zarjadnistwo Budyšin, Fleischmarkt 1, 02625 Budyšin
K zarjadowanju so přeprosy.
www.bautzen.de

 

100 let pólskeje njewotwisnosce

Wjace nazhonic wo stawiznach a tradicijach Pólskeje
Zarjadowanje wobsahuje woswjećenje 100.róčnicy pólskeje njewotwisnosće. Krótkopřednošk k historiskemu pozadku tutoho jubileja so poda. Nimo toho wobrubuje partnerski wokrjes z Pólskeje zarjadowanje kulturnje.
Datum / Čas: 11.11.2018 / 15:00 – 20:00
Steinhaus e.V., Steinstraße 37, 02625 Budyšin
Zastup je darmotny.
www.landkreis-bautzen.de

 

DIE/KUNST/EUROPA

Prepodace myta
We wobłuku swjedźenskeho akta so Myto „DIE/KUNST/EUROPA“ přepoda. Jury wobsteji z njewotwisnych jurorow z blišeje a dalšeje wokoliny.
Datum / Čas: 14.11.2018 / 20:00
Němsko-Serbske ludowe dźiwadło Budyšin, Seminarstraße 12, 02625 Budyšin
Zastup je darmotny. Wo přizjewjenje so prosy.
www.bautzen.de