Lětna protyka

Historiska inscenacija k Budyskemu merej leta 1018

Srjedzowekne žiwjenje w casu Budyskeho mera 1018
Pokaza so historiska inscenacija kwasa Bolesława Chrobreho I. z Odu z Mišnja, dźowku Heintricha II.
Datum / Čas: 01.09.2018 / 09:00 – 18:00
Dwór Budyskeho Hrodu | 02625 Budyšin
Zastup: so zběra.
www.bautzenerleben.de

 

Dzen wotewrjeneho pomnika

Twarske pomniki, kotrež hewak za publikum wotewrjene njejsu, móžemy 9.9.2018 sej wobhladać.
Datum / Čas: 09.09.2018 / cyły dźeń
Budyšin, 02625 Budyšin
Zastup je darmotny.
www.bautzen.de

 

Nazymske spewanje chorow

koncert
Łužiske chóry spěwaja na wšelakich městnach Budyšina.
Datum / Čas: 15.09.2018 / 11:00 – 17:00
wšelakore městnosće města Budyšin, 02625 Budyšin
Zastup je darmotny.
www.bautzen.de

 

Mjezykulturne tydzenje w Budyskim wokrjesu. Wšelakorosc zwjazuje.

swjedźenje, seminary, kultura
Mjezykulturne tydźenje su z lěta 2010 lětny wjeršk we wokrjesu Budyšin. Wjele towarstwow, iniciatiwow so spleča wokolo tutych tydźenjow.
Datum / Čas: 23.09.-07.10.2018
wokrjes Budyšin, 02625 Budyšin
Zastup je darmotny.
www.landkreis-bautzen.de/ikw

 

Frank Martin – „In terra pax“ – cyrkwinski koncert

koncert
W lěće 1944 dósta Frank Martin wot radija Genf nadawk, chórowu sadźbu napisać, kotraž so bjezposrědnje po zakónčenju Druheje swětoweje wójny hodźi wusyłać. Nasta štyrisadźbowa twórba na teksty z biblije. Za komponistu su słowa Chrysta zwjazowace: zo bjez wodaća žadyn prawy měr zaćahnyć njemóže.
Datum / Čas: 23.09.2018 / 18:00
Tachantska cyrkej Budyšin, An der Petrikirche 1, 02625 Budyšin
Zastup je darmotny.
www.st-petri-bautzen.de

 

“Naša Hanka w´ wěncu steji”

Kwasne parlički
Wopytowar dožiwi štyri serbske kwasy z kwasnymi nałožkami rozdźělnych regionow Łužicy z jich specifiskimi elementami a drastami. Chór, balet a orchester SLA prezentuja typisku hudźbu, ludowe spěwy a reje z wonych regionow. Na přeće serwěruja so kulinariske speciality z Łužicy, kotrež so na kwasach podawaja.
Datum / Čas: 29.09.2018 / 18:00 – 20:00
Serbski ludowy ansambl, Äußere Lauenstraße 2, 02625 Budyšin
Zastup: so zběra
www.sne-bautzen.de

 

Konferenca Hornjołužiskeho towarstwa wedomoscow

Cezury Hornjołužiskeje wustawy: 1018-1268-2008-2018
W lěće 2018 woswjećimy wjacore róčnicy, kiž su cezury w procesu wutworjenja Hornjołužiskeje wustawy. Refenća z tu – a wukraja zbliža so tutej tematice z wšelakorich aspektow a wudźěłaja z tym sej wustawopolitiske a prawniske wosebitosće a jónkróčnosće Hornjeje Łužicy. Jako wukónc a zdobom wjeršk zarjadowanja sćěhuje ekskursija k wupytanym wažnym městnosćam w měsće samym a we wokolinje Budyšina.
Datum / Čas: 01.-03.11.2018 / cyłdnjowsce
Steinhaus e.V., Steinstraße 37, 02625 Budyšin
www.olgdw.de

 

Nowinarska konferenca

Tydźeń do spožčenja Myta „DIE/KUNST/EUROPA“ so nadrobnje informuje wo myće a swjedźenskim akće.
Datum / Čas: 07.11.2018 / 10:00
Měsćanske zarjadnistwo Budyšin, Fleischmarkt 1, 02625 Budyšin
K zarjadowanju so přeprosy.
www.bautzen.de

 

100 let pólskeje njewotwisnosce

Wjace nazhonic wo stawiznach a tradicijach Pólskeje
Zarjadowanje wobsahuje woswjećenje 100.róčnicy pólskeje njewotwisnosće. Krótkopřednošk k historiskemu pozadku tutoho jubileja so poda. Nimo toho wobrubuje partnerski wokrjes z Pólskeje zarjadowanje kulturnje.
Datum / Čas: 11.11.2018 / 15:00 – 20:00
Steinhaus e.V., Steinstraße 37, 02625 Budyšin
Zastup je darmotny.
www.landkreis-bautzen.de

 

DIE/KUNST/EUROPA

Prepodace myta
We wobłuku swjedźenskeho akta so Myto „DIE/KUNST/EUROPA“ přepoda. Jury wobsteji z njewotwisnych jurorow z blišeje a dalšeje wokoliny.
Datum / Čas: 14.11.2018 / 20:00
Němsko-Serbske ludowe dźiwadło Budyšin, Seminarstraße 12, 02625 Budyšin
Zastup je darmotny. Wo přizjewjenje so prosy.
www.bautzen.de